مسافران شوریده آرمان شهر

خاطرات بیانگر وقایع و حوادث تاریخی ، اجتماعی و سیاسی محیطی است که خاطره نویس از نزدیک شاهد آن  بوده و یا خود در آن نقش آفرینی کرده است . تا کنون توسط مردان وزنانی که دوره ای از زندگی اشان را در کوران فعالیت های چریکی گذرانده اند خاطراتی از نحوه زندگی وچگونگی شیوه مبارزه چریکی نوشته شده است. این دفتر خاطرات نیز به مانند آنها به بیان گوشه هایی از آنچه نویسنده در جریان آن قرار داشته است ، می پردازد